portrait

.bútchìcùn.com

“ hãy làm cho bản thân bận rộn một chút, bận đến nỗi chẳng còn thời gian nghĩ về những chuyện tầm thường không quan trọng , có rất nhiều việc, cũng chỉ như vậy mà có thể quên dần đi.”

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác Hồ đã đi tìm hình của nước, thế hệ chúng ta lãnh trách nhiệm trước lịch sử “dựng hình” của nước đánh dấu bằng các cột mốc hiện đại. Đã vì đất nước thì phải dấn thân."

– Trích bài viết Biên giới Việt - Trung và sức ép công tội người đàm phán

Feb 10, 2011
  1. butchicun posted this

Copyright © .bútchìcùn.com 2013