portrait

.bútchìcùn.com

“ Cuộc sống thật dễ dàng và thật vui nhưng chúng ta đã làm cho nó trở nên khó khăn ”

"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác Hồ đã đi tìm hình của nước, thế hệ chúng ta lãnh trách nhiệm trước lịch sử “dựng hình” của nước đánh dấu bằng các cột mốc hiện đại. Đã vì đất nước thì phải dấn thân."

– Trích bài viết Biên giới Việt - Trung và sức ép công tội người đàm phán

Copyright © .bútchìcùn.com 2014